Deklaracja PIT-37

Deklaracja PIT 37: praca

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza prywatne, jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja tyczy się jedynie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (aktualnie 18% i 32%).

Jeśli otrzymujesz jedynie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Jeśli dostajesz tylko inne przychody niż opodatkowane według skali, nie wybierzesz tej deklaracji.

Jeżeli już otrzymujesz oprócz przychodów opodatkowanych według skali także inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różnorodne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu) – PIT 37 oraz właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Deklaracja tyczy się przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych jedynie za pośrednictwem płatnika albo płatników.

Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeśli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeśli dostajesz przychody opodatkowane według skali zarówno za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak również bez pośrednictwa płatnika (np. sprzedajesz nieruchomość), to nie wybierzesz tej deklaracji.


Doliczenie dochodów małoletnich

Deklaracja tyczy się osób, które do swoich dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie ma możliwość następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak również rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Doliczać nie powinno się natomiast dochodów małoletnich z pracy (w tym z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, zlecenia, umowy o dzieło), stypendiów, a ponadto dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wówczas wciąż możesz się opodatkować w PIT 37.


Strata z lat ubiegłych

Deklaracja tyczy się osób, które nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.


Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklaracja tyczy się małżonków rozliczających się łącznie, jeśli oboje spełniają podane powyżej okoliczności.

O ile Twój mąż/żona prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się na PIT 37 z tytułu Twojego stosunku pracy. Rozliczenie w PIT 37 będzie wówczas niedopatrzeniem.

Uchybieniem jest składanie łącznie deklaracji, w wypadku gdy w roku, za który składa się rozliczenie, doszło do zawarcia małżeństwa lub do rozwiązania wspólności majątkowej.

Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Nie rozliczysz się wspólnie, o ile którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, przez ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem jest najem prywatny czy dzierżawa rozliczane ryczałtem; tu nadal można rozliczać się łącznie) albo podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie możesz złożyć też, gdy Twój mąż/żona posiada miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie przynajmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.


Osobysamotnie wychowujące dziecko

Deklaracja tyczy się osób samotnie wychowujących dzieci pod warunkiem, że osoba ta spełnia podane powyżej uwarunkowania.

Jeśli jesteś jednym z rodziców lub opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w odniesieniu do której orzeczono separację lub osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności – możesz złożyć PIT 37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

  • małoletnie,
  •  bez względu na jego wiek, jeśli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny albo rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, także szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a również uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeśli w roku podatkowym dzieci nie pozyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek, a ponadto stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej (kwoty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego).

Deklaracja ma możliwość dotyczyć też nierezydentów.

Jeśli jako nierezydent opłacasz za pośrednictwem płatnika ryczałtowy podatek 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, to nie wypełniasz PIT 37. Dobierasz jednakże PIT 37, jeśli:

  • jesteś nierezydentem zatrudnionym na umowę o pracę (obowiązkowo) albo również
  • masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy).

Przychody z poza granic

Przychody ze stosunku pracy z poza granic kraju rozliczysz na PIT 37 jedynie w sytuacji, gdy przychody te rozliczane są poprzez polskiego płatnika.

Jeśli wyjechałeś do zagranicznego pracodawcy i tam uzyskałeś zatrudnienie, czyli nie byłeś zatrudniony poprzez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, złożysz PIT 36, a nie PIT 37.


PIT-12: pracodawca za pracownika

Możliwe jest, żeby deklarację złożył za Ciebie pracodawca czy zleceniodawca.

Przed 10 stycznia powinieneś złożyć pracodawcy PIT 12. Przekroczenie tej daty sprawi, że rozliczenia dokonać powinieneś osobiście. O dacie doręczenia decyduje data nadania pisma, a nie jego odbiór poprzez pracodawcę czy organ rentowy. Warto sprawdzić okoliczności, jakie uprawniają do takiej formy rozliczenia, nie każdy ma możliwość bowiem z niej korzystać.


Organ rentowy

Możliwe jest, ażeby deklarację złożył za Ciebie organ rentowy.

Organ rentowy rozlicza wtedy podatnika na deklaracji PIT 40A.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem albo rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko stwarza, że podatnik powinien złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ podatkowy wystawia PIT 11A.

UWAGA: zarówno PIT 40A, jak również PIT 11A uprawniają do złożenia w przyszłości deklaracji PIT 37.

Cały czas możliwe jest zatem dalsze złożenie PIT 37, szczególnie gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.


Cudzoziemcy

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który miejsce zamieszkania dla celów podatkowych posiada w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz – na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną poprzez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeśli spełniasz uwarunkowania do złożenia PIT 37 podane powyżej, ta deklaracja jest dla Ciebie. Jeśli natomiast otrzymujesz przychody np. z tytułu działalności gospodarczej, wybierzesz PIT 36.
 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl