Załącznik PIT/O załącznik do PIT 37

Załącznik PIT O: odliczenia i ulgi

Załącznik jest wykorzystywany przez Ciebie, jeśli korzystasz z odliczeń od przychodu albo od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Wypełniasz załącznik, jeśli rozliczasz się na deklaracji PIT 36, PIT 37 albo PIT 28 i korzystasz z następujących odliczeń:

 • darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa (poz. 11, 12),
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów lub kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych (poz. 13, 14),
 • wydatków na cele rehabilitacyjne, a ponadto wydatki powiązane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych (poz. 15, 16),
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy brutto, jeśli zwroty te nie były potrącone poprzez płatnika (poz. 17, 18),
 • wydatków na użytkowanie sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 PLN rocznie,
 • wydatków na zakupienie nowych technologii,
 • ulgi na wyszkolenie uczniów albo zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
 • składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi abolicyjnej.

Wspólne rozliczenie

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, składacie jeden PIT O (i wypełniacie odpowiednie pozycje załącznika dotyczące Waszych ulg) , jeśli rozliczacie się odrębnie – każdy dołącza własny PIT/O do swojego zeznania podatkowego.

Jeśli dokonujesz kilku darowizn lub posiadasz większą ilośc dzieci i ich dane nie zmieszczą się w jednym PIT O – powinieneś korzystać z kolejnego załącznika PIT O. Wtedy wpisujesz w nim tylko numer PESEL swój i małżonka, kwotę uczynionej darowizny i dane kolejnego podmiotu obdarowanego (i odpowiednio dane dzieci). Nadto oznaczasz taki załącznik następnym numerem..

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-37 on-line teraz >>