Formularz NIP-3 / ZAP-3 załącznik do PIT-37

Formularz NIP-3: osoba fizyczna bez działalności albo wspólnik spółki osobowej

Osoby które

  • nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT

nie mają już obowiązku dokonywac rejestracji dla celów podatkowych oraz nie sa obowiązane wypełniać druku NIP-3. Dane identyfikacyjnne i aktualizacyjne o podatnikach organy skarbowe czerpać będą z organów administracji (rejestru PESEL). 

W 2012, 2013 czy 2014 r. nie będą przydzielane podatnikom niebędacym przedsiębiorcami lub zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT - numery NIP, a aktualizacja danych w organie podatkowym w zakresie numeru rachunku bankowego, na który podatnik ma prawo otrzymywać zwrot podatku odbywać się ma na druku ZAP-3.

Identyfikacja podatnika, miejsce zamieszkania i zameldowania

Pojęcia adresu miejsca zamieszkania, a ponadto zameldowania nie traca dotychczasowego wymiaru. 

Adres miejsca zamieszkania może być inny niż adres miejsca zameldowania. W zgodzie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca cały czas na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można posiadać wyłącznie jedno miejsce pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem albo w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

W zgodzie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby0 fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Oba te adresy powinno się odróżnić od adresu głównego miejsca wykonywania działalności, a ponadto adresy pozostałych miejsc wykonywania działalności (w tym także lokalizację magazynów, hurtowni i składów).

Uaktualnienia

Uaktualnienia danych dokonuje sie wyłącznie w ogranie gminy (rejestr PESEL) skąd są one automatycznie przesyłaem do system Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, skąd pozyskuje je organ skarbowy. Jedynie dane rachunku bankowego są aktualizowane na ZAP-3. W przypadku przedsiębiorców procedura aktualizowania danych NIP nie zmienia się, niemniej odbywa się głównie na druku CEiDG-1. 

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-37 on-line teraz >>